Damın Üst Elementləri

  • Üst ara novu
  • Ara novu damın üzərinə yağan qar və yağış sularının əksər hissəsini özündə cəmləşdirib suyun axınını asanlaşdırır. Ara novları iki cür olur: Alt və üst ara novları
  • Düz karniz

Damın estetik görünüşündə əsaslı rol oynayır. Əsas funksiyası navalçalardan və dam örtüklərindən axan su sızıntılarının içəri buraxmamasıdır.

  • Küləklik

Küləklik damın təhlükəsizliyini qoruyan əsas aksesuarlardan biridir. Başlıca funksiyası damı yüksək sürətli hava kütlələrindən qorumaqdır.

  • Qar saxlayan

Dam örtüklərinin təmiri zamanı insanların təhlükəsizliyini təmin edir. Qarın dam örtükləri üzərindəki kütləvi axınının sürətini azaldır və su sisteminin zədələnməsinin qarşısını alır.                                                  

 

 

 Nov Xamutu-Novun üfüqi istiqamətindəki duruşunu möhkəmləndirir. Eyni zamanda su axının düzgün istiqamətini təmin edir.

Nov birləşməsi

Novların bir-birlərinə birləşdirilməsi üçündür. Suyun novlar arası sızıntısının qarşısını alır.

Boru xamutu

Boruların evin divarlarına bərkidil

məsi üçün istifadə olunur.

 Nov qapaqları -Suyun düzgün

olmayan istiqamətdə axının qarşısını

alır. Su sisteminin quraşdırılması

zamanı ilkin olaraq qapaqlardan

istifadə olunur.

 Nov döngəsi, daxili və xarici Suyun axınının istiqamətini dəyişdirmə funksiyasına malikdir.Qazan

Novların bir-birinə birləşməsini və axan suların su borularına axınını təmin edir.

  • Dirsək: Qazanla su borusunun arasına quraşdırılır.Suyunborulardakıaxınının istiqamətini təmin edir.
  •  Boru -Su boruları su sisteminin əsasını təşkil edir. Su boruları novlara axan suların yerə axınını təmin edir.